Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Aktieselskabet Skivholme Forsamlings hus.


§1 Foreningens navn er Aktieselskabet Skivholme Forsamlingshus.


§2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser over for offentlig myndighed, skabe større kontakt beboerne imellem, ved at påtage sig kulturel, oplysende og underholdende virksomhed, samt at virke for selskabeligt samvær, og herigennem bidrage til Skivholme Forsamlingshus’ beståen.


§3 Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og som efter bestyrelsens mening har tilknytning til Skivholme. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsens formand. Udmeldelse har virkning fra kontingentperiodens udløb.


§4 Medlemmerne hæfter for foreningens gæld i 2 år efter udmeldelse. Medlemmerne hæfter for lige store andele af gælden. I tilfælde af foreningens ophør og likvidation skal formuen, efter at alle forpligtelser er betalt , anvendes til velgørende eller kulturelle formål i Skivholme.


§5 Det samlede helårlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud af 2 gange om året, pr. 15. maj og 15. november. Folke- og invalidepensionister indrømmes et nedslag på 50%. Restance med erlæggelse af kontingent medfører fortabelse af medlemsret.


§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. der vælges af generalforsamlingen.


Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingens indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved annoncering i lokalavis eller ved meddelelse. der tilgår medlemmerne pr. brev.


§7 Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling skal stilles skriftligt og med underskrift til bestyrelsens formand inden 14 dage før generalforsamlingen.


§8 Forslag til vedtagelse besluttes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer og forslag til foreningens ophør kræves at halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslag. Der kan slemmes ved befuldmægtiget Her befuldmægtiget kan repræsentere et medlem.


§9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller


3 bestyrelsesmedlemmer, og skal indkaldes når mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt ønske herom til bestyrelsens formand med angivelse af motiveret dagsorden. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal offentliggøres med mindst otte dages varsel. Såfremt regnskabet viser, at foreningens gæld overstiger dens formue, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§10 For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:


Valg af dirigent.

Beretning fra bestyrelsen.

Forelæggelse ar revideret regnskab til godkendel

Forslag fra bestyrelsen. herunder fastsættelse af kontingent.

Forslag fra medlemmerne

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter.

Valg af 2 revisorer

Valg af revisorsuppleant.

Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har kun stemmeberettigede.


§11 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. der tillige med 1. og 2. suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.


Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Kassereren drager omsorg for opkrævning af kontingent, samt at foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Kassereren er pligtig på forlangende at fremlægge regnskabsbøger og kassebeholdning samt medlemsfortegnelse for bestyrelse eller revisor.


Kalenderåret er foreningens regnskabsår.


§12 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i Aktieselskabet


Skivholme forsamlingshus den 13. februar 1980.